Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door R.j. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden www.tabhr.nl
Tabhr biedt je deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat Tabhr alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
1. Aansprakelijkheid
Tabhr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.
Tabhr heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
Tabhr noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Tabhr.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Tabhr.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.
Tabhr aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Tabhr

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die Tabhr  langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden niet opgenomen in de bestanden van Tabhr. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken om goed inzicht te krijgen in de klant voor vragen, mail je naar info@tabhr.nl